انجام تست سلامت از کارکنان کارخانه داتیس

در راستای مقابله با بیماری کرونا از تمام کارکنان کارخانه داتیس تست سلامت گرفته شد.